Havisham #6
2020
Polyester mesh, Mylar, vinyl, staples, plastic garbage bags, staples, eyelets, T-pins on flattened paper lantern
63 x 38 x 2 inches
Havisham series, 2020